Epiglottis: symptomen en behandeling Epiglottis (2023)

Epiglottis: symptomen en behandeling Epiglottis (1)Epiglottitis duidt op een ontstoken epiglottis, een ontsteking van de epiglottis. Epiglottitis is een zeldzame, moeilijk op te sporen en levensbedreigende aandoening. Epiglottitis is een ernstige bacteriële of virale infectie van de epiglottis. Symptomen van epiglottitis zijn onder meer een scherpe keelpijn en pijnlijk slikken, gedempte stem, koorts en speekselvloed. Zwelling van de epiglottis kan verstikking veroorzaken. Daarom, als epiglottitis wordt vermoed, is het noodzakelijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen en dringend door te verwijzen naar een KNO-arts. Tijdige diagnose en behandeling zorgen voor een gunstige prognose. Preventie van epiglottitis kan worden bereikt door vaccinatie tegen H. influenza type b (Hib).

 • Wat is epiglottis?
 • Functie van de epiglottis (epiglottis)
 • epiglottis veroorzaken
 • risicofactoren
 • Tijdperk
 • Seks
 • Omgevingsfactoren
 • zwak immuunsysteem
 • Sintomas de Epiglotiet?
 • fenomenen
 • dodelijk einde
 • Is epiglottitis besmettelijk?
 • Wat zijn de categorieën van epiglottitis?
 • onderzoek en diagnose
 • behandeling van epiglottitis
 • voorspelling
 • preventie

Epiglottis: symptomen en behandeling Epiglottis (2)Strotklepje van de epiglottis /Bron:Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (publiek domein)

Wat is epiglottis?

epiglotietis een ernstige bacteriële of virale infectie van deKraag cervicaal, de epiglottis. Dit is de klep die het strottenhoofd afsluit als je slikt. Epiglottitis kan ervoor zorgen dat de luchtpijp verstopt raakt en de luchtstroom belemmert. Dit is een levensbedreigende situatie die onmiddellijke spoedbehandeling vereist.

Functie van de epiglottis (epiglottis)

De epiglottis of epiglottis is een flap aan de basis van deNooiten sluit het strottenhoofd bij het slikken. Dit zorgt ervoor dat er geen voedsel of vloeistof in de luchtpijp komt. Vervolgens wordt het voedsel zijdelings van het strottenhoofd in de slokdarm naar de maag geduwd.

(Video) Acute Epiglottitis - signs and symptoms, causes, pathophysiology, treatment

epiglottis veroorzaken

De meest acute epiglottitis wordt veroorzaakt door bacteriën. De bacterie Haemophilus influenzae type b (Hib) is de meest beruchte. Hib-vaccinatie maakt sinds 1993 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor is het aantal Hib-infecties drastisch afgenomen. Infecties met andere bacteriën, zoals streptokokken, zijn ook mogelijk, maar verlopen meestal langzamer en hebben een lager risico op luchtwegobstructie. Virussen kunnen ook de schuld zijn. Bij immuungecompromitteerde patiënten (bijv.HULP, leukemie, lymfoom, chemotherapie).Candida albicansen Mycobacterium tuberculosis (de bacterie dieTuberculoseveroorzaakt bij mensen) kan epiglottitis veroorzaken

risicofactoren

Iedereen kan epiglottitis krijgen. Er zijn echter verschillende factoren die het risico op epiglottitis verhogen.

Tijdperk

Kinderen jonger dan 12 maanden lopen een hoger risico op het ontwikkelen van epiglottitis omdat ze hun Hib-vaccinatie nog niet hebben voltooid. Dit vaccin wordt gegeven op de leeftijd van twee, drie, vier en elf maanden. Volgens het RIVM treedt bescherming op na minimaal drie vaccinaties. Meestal komt de aandoening voor bij kinderen tussen 2 en 6 jaar oud. Volwassenen ouder dan 85 lopen ook een hoger risico.

Seks

Mannen hebben meer kans op het ontwikkelen van epiglottitis dan vrouwen. De reden hiervoor is in 2022 onduidelijk.

(Video) Epiglottitis

Omgevingsfactoren

Als u met een groot aantal mensen samenwoont of werkt, is de kans groter dat u ziektekiemen van anderen oppikt en een infectie krijgt. In een omgeving waar veel mensen opeengepakt zitten, zoals scholen of kleuterscholen, heb je ook meer kans op een luchtweginfectie. Het risico op epiglottitis neemt toe in deze omgevingen.

zwak immuunsysteem

Een verzwakt immuunsysteem kan het voor uw lichaam moeilijker maken om infecties te bestrijden. Een slechte immuunfunctie verhoogt het risico op epiglottitis. dit werd getoondsuikerziekteis een risicofactor bij volwassenen.

Sintomas de Epiglotiet?

fenomenen

Symptomen van epiglottitis zijn onder meer:

 • moeite met slikkenneepijn bij het slikken;
 • acuut en snel progressiefkeelpijn;
 • koorts stijgt snel;
 • sabberen: kloptspeekseluit de mond vanwege moeite met slikken;
 • de keel zwelt op, wat ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt, de ademhaling wordt moeizaam en hees en de stem wordt gedempt/een lied;
 • Bangrusteloos gedrag;
 • een blauwe huidskleur (cyanose);
 • een hoog gekreun bij inademing (stridor);
 • een lichtehoesten;
 • een snelle hartslag (tachycardie);
 • kippevel;
 • Uvulitis (gezwollen tonghuig).

dodelijk einde

Ongeveer 1,5% van de gevallen is dodelijk. Zwelling van geïnfecteerd weefsel kan de luchtweg afsluiten en de ademhaling blokkeren. Dan kun je eenhartstilstanden dood omdat de luchtwegen volledig geblokkeerd zijn. Daarom moet, als epiglottitis wordt vermoed, onmiddellijk medische hulp worden gezocht.

(Video) Epiglottitis in Children Nursing NCLEX Lecture: Symptoms, Treatment, Causes, Interventions

Is epiglottitis besmettelijk?

Epiglottitis zelf is niet besmettelijk, maar de bacterie die het kan veroorzaken, Haemophilus influenzae type b (H. influenzae), is besmettelijk. Het Hib-vaccin beschermt de meeste kinderen tegen deze bacteriën.

Wat zijn de categorieën van epiglottitis?

Epiglottitis kan worden onderverdeeld in drie categorieën:

categorieënDefinitie
Categorieën 1Ernstige kortademigheid met onmiddellijke of feitelijke stopzetting van de ademhaling. Mensen melden vaak een snelle progressie van de ziekte, die snel gevaarlijk wordt.
Categorieën 2Matige tot ernstige klinische symptomen met een aanzienlijk risico op mogelijke luchtwegobstructie. Symptomen zijn onder meer keelpijn, moeite met slikken, moeite met liggen, gedempte "hete aardappel" -stem en stridor.
Categorieën 3Milde tot matige ziekte zonder tekenen van mogelijke luchtwegobstructie. Zulke mensen hebben vaak dagenlang last van keelpijn en pijn bij het slikken.

onderzoek en diagnose

Als epiglottitis bij een kind wordt vermoed, mag de arts nooit in de keel kijken. Het stimuleren van de orofarynx met een spatel kan onbedoeld een kokhalsreflex opwekken. Dit kan leiden tot acute luchtwegobstructie en daaruit voortvloeiende acute apneu. Vanwege anatomische verschillen lijkt dit risico iets lager te zijn bij volwassenen. Als epiglottitis bij een kind wordt vermoed, wordt aanbevolen niet in de keel te kijken totdat directe intubatie mogelijk is. Een buis wordt in de luchtpijp van de patiënt ingebracht om de luchtweg te beschermen en de patiënt kunstmatig te beademen. Bij volwassenen met symptomen die kunnen overeenkomen met epiglottitis, is het noodzakelijk om met een lamp in de keel te kijken, waarbij de patiënt een duidelijke "a" moet uitspreken.

(Video) Alarming Symptoms of Epiglottitis😯 #shorts #cancer #symptoms

behandeling van epiglottitis

Bij verdenking op epiglottitis volgt in de regel ziekenhuisopname. Als er tekenen zijn van een verstopping van de bovenste luchtwegen of een snelle verergering van de symptomen, is vervoer per ambulance gevolgd door behandeling met antibiotica geïndiceerd. Dit gebeurt door intraveneus (via een infuus) breedspectrumantibiotica toe te dienen. Ze werken tegen veel verschillende soorten bacteriën, in tegenstelling tot 'narrow-spectrum'-antibiotica. Daarnaast zijn pijnverlichting en hydratatie belangrijk. Zwelling in de acute fase wordt tegengegaan met glucocorticoïden.

voorspelling

Een persoon met epiglottitis kan heel goed herstellen als de aandoening vroegtijdig wordt herkend en tijdig wordt behandeld. De meeste mensen met epiglottitis doen het goed en herstellen zonder grote problemen of complicaties. Als u echter niet vroegtijdig in het ziekenhuis wordt opgenomen en niet op de juiste manier wordt gediagnosticeerd en behandeld, is de prognose slecht met de mogelijkheid van langdurige invaliditeit en soms zelfs overlijden.

Epiglottitis kan ook optreden bij andere infecties bij volwassenen, zoalslonginfectieof longontsteking. Het wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd alsLaryngitis. Als epiglottitis wordt vermoed en de juiste behandeling wordt gegeven, kan een volledig herstel worden verwacht. De meeste sterfgevallen zijn te wijten aan het onvermogen om epiglottitis en de resulterende luchtwegobstructie tijdig te diagnosticeren. Zoals bij elke ernstige infectie kunnen bacteriën in het bloed terechtkomen, een aandoening die bacteriëmie wordt genoemd, en leiden tot infecties in andere systemen en sepsis (ernstige infectie metSchoken vaak ademhalingsinsufficiëntie).

preventie

Preventie van epiglottitis kan worden bereikt door vaccinatie tegen H. influenza type b (Hib). Het is belangrijk dat kinderen tegen Hib worden ingeënt. Volwassenen met een verzwakt immuunsysteem of mensen die dat niet doenleiteAls u er meer heeft, kan een Hib-vaccinatie nodig zijn. 1 vaccinatie is voldoende.

(Video) Pediatric respiratory illnesses: Croup (Acute Laryngo-tracheo-bronchitis) and Epiglottitis

blijf lezen

 • Pijnlijk slikken: Veroorzaakt pijnlijk slikken en pijn bij het slikken
 • Keelpijn bij kinderen: symptomen, oorzaak en behandeling
 • Keelpijn: pijn bij het slikken of keelpijn, wat te doen? stekels!
 • Natuurlijke remedies tegen keelpijn: kruiden en huismiddeltjes

FAQs

What are 3 symptoms of acute epiglottitis? ›

Symptoms in adults

Fever. A muffled or hoarse voice. Unusual, high-pitched sound when breathing in, known as stridor. Difficulty breathing.

What are problems with epiglottis? ›

Epiglottitis refers to inflammation and swelling of your epiglottis. The most common cause is bacterial infection. Epiglottitis symptoms include pain when swallowing, severe sore throat and difficulty breathing. Epiglottitis is a medical emergency.

How do you treat epiglottis at home? ›

A few home remedies can help keep you strong and soothe your irritated throat:
 1. Cool your throat by sucking on ice chips. Frozen juice bars or ice cream may also do the trick.
 2. Gargle with warm salt water to ease your dry, scratchy throat.
 3. Get a full night's sleep and nap during the day if you can.

Can epiglottis cause breathing problems? ›

The location of the epiglottis means that if it swells, it can block the airway. This can cause serious breathing difficulties. For this reason, epiglottitis is a medical emergency. Sometimes, severe epiglottitis can cause the windpipe to close completely so that the person cannot breathe.

What virus causes epiglottitis? ›

In children, epiglottitis is usually caused by the bacteria Haemophilus influenzae (H influenzae) type B. In adults, it is often due to other bacteria such as Streptococcus pneumoniae, or viruses such as herpes simplex virus and varicella-zoster.

Can a blood test detect epiglottitis? ›

Overview. Although there is no specific laboratory test for epiglottitis, the following nonspecific test are helpful. These include, blood culture, complete blood count, arterial blood gases and throat culture. Throat culture should only be done in intubated patients.

Who is at risk for epiglottitis? ›

Some factors increase the risk of getting epiglottitis, including: Having a weakened immune system. An immune system weakened by illness or medicines can be more likely to get bacterial infections that may cause epiglottitis. Not being fully vaccinated.

When should I be concerned about my epiglottis? ›

Epiglottitis is a serious bacterial infection of the throat. Symptoms can start very quickly. Your child might look very unwell, drool, have trouble swallowing and breathing, be irritable and feel hot. Take your child to a hospital immediately or call an ambulance.

Can you damage your epiglottis? ›

Any damage to the epiglottis can hamper a person's ability to eat, speak, and even breathe properly. Damage to the epiglottis can occur due to various reasons, such as cancer, injury, and infections. In such cases, epiglottis can be repaired through reconstructive surgery.

Can epiglottis be cancerous? ›

Glottic cancer begins in the vocal cords. Supraglottic cancer begins in the upper portion of the voice box and includes cancer that affects the epiglottis, which is a piece of cartilage that blocks food from going into your windpipe.

What is the best medicine for epiglottis? ›

Ceftriaxone is the antibiotic of choice (DOC) for epiglottitis. This agent is a third-generation cephalosporin with broad-spectrum activity against gram-negative organisms, lower efficacy against gram-positive organisms, and higher efficacy against resistant organisms.

What doctor treats epiglottis? ›

An anesthesiologist and an ear, nose, and throat (ENT) specialist or a general surgeon should be notified as soon as possible when epiglottitis is suspected.

Can epiglottitis heal itself? ›

Most people with epiglottitis recover without problems. However, when epiglottitis is not diagnosed and treated early or properly, the prognosis is poor, and the condition can be fatal.

What causes inflammation of the epiglottis? ›

Most epiglottitis is caused by bacterial, fungal or viral infection, especially among adults. Common infectious causes are Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae and other strep species, and respiratory tract viruses. People who have immune system problems are in greater danger of infection.

How do I relax my epiglottis? ›

Begin exhaling through your mouth 2. Stop the air flow by closing your mouth (your cheeks should fill momentarily) 3. Inhale again, and begin exhaling again 4. Stop the air flow by closing the epiglottis.

Can antibiotics cure epiglottis? ›

Antibiotic therapy is necessary in the management of epiglottitis but should be initiated after the airway is secured.

What are epiglottis issues in adults? ›

Symptoms of Epiglottitis

In adults with epiglottitis, symptoms are similar to those of children, including sore throat, fever, difficulty swallowing, and drooling, but symptoms usually take more than 24 hours to develop. Because the adult airway is larger, blockage of the airway is less common and less sudden.

Can epiglottis cause coughing? ›

An elongated uvula can flop down and touch various structures in the upper airway including the posterior pharyngeal wall, epiglottis, and vocal cords. Irritation of these structures can lead to chronic cough. There are case reports of the uvula causing apnoea due to irritation of the epiglottis or vocal cords.

Is epiglottitis a symptom of Covid? ›

Introduction: Epiglottitis is a known life-threatening cause of airway obstruction that has numerous infectious and non-infectious etiologies. Here, we present the first case of COVID-19 induced acute epiglottitis in adults found in the literature.

How quickly does epiglottitis progress? ›

Due to these minor initial symptoms, acute epiglottitis is often overlooked in adults, allowing the disease to unknowingly progress. While the progression occurs rapidly over a span of hours for children, an adult's expanded upper airway allows the disease to progress over a span of days.

How long is treatment for epiglottitis? ›

With appropriate treatment, most patients improve within 48-72 hours but antibiotics are still required for 7 days.

Can epiglottis be seen on CT scan? ›

The most common CT scan findings include thickening of the epiglottis, aryepiglottic folds, platysma muscle, and prevertebral fascia; obliteration of the pre-epiglottic fat planes; and reticulation of the subcutaneous fat.

Can you see epiglottis in back of throat? ›

Visible epiglottis is a rare anatomical variant which is usually asymptomatic without the need of any medical or surgical intervention. It is most commonly seen in children but there are some reports of its prevalence in adults too. Cases of visible epiglottis seem to be unfamiliar among dental professionals.

Can epiglottitis be mild? ›

The most common initial symptom is a minor sore throat that increases in severity over time, which may be accompanied with a voice change or cough.

What is the diagnostic test for epiglottitis? ›

Routine blood examination is usually prescribed. Hallmarks of infection include raised white blood cell count. Blood culture for Haemophilus influenza, H parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae, and group A streptococci may be performed to confirm the organism causing the epiglottitis.

What does a normal epiglottis look like? ›

The epiglottis sits at the entrance of the larynx. It is shaped like a leaf of purslane and has a free upper part that rests behind the tongue, and a lower stalk (Latin: petiolus). The stalk originates from the back surface of the thyroid cartilage, connected by a thyroepiglottic ligament.

Can ibuprofen help with epiglottis? ›

Treating pain caused by epiglottitis

For treatment of fever and pain, group of drugs called Nonsteroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs may be given. These include Acetaminophen, Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin etc. These agents reduce fever, soreness and pain.

Does epiglottis require surgery? ›

An epiglottidectomy may be recommended to you for treatment. If you have trouble breathing during sleep, due to sleep apnea , epiglottis surgery can help. During the procedure, our surgeons remove part of the epiglottis using a laser or other tools.

What usually causes epiglottitis? ›

In children, epiglottitis is usually caused by the bacteria Haemophilus influenzae (H influenzae) type B. In adults, it is often due to other bacteria such as Streptococcus pneumoniae, or viruses such as herpes simplex virus and varicella-zoster.

What are the 4 D's of epiglottitis? ›

The throat is inflamed, and the epiglottis is swollen, stiff, and a beefy red color. The disease can progress rapidly resulting in toxicity, prostration, severe dyspnea, and cyanosis. The physician should be watchful for dysphagia, dysphonia, drooling, and distress—the four D's.

Can you see your epiglottitis? ›

Visible epiglottis is a rare anatomical variant which is usually asymptomatic without the need of any medical or surgical intervention. It is most commonly seen in children but there are some reports of its prevalence in adults too. Cases of visible epiglottis seem to be unfamiliar among dental professionals.

What is the first aid treatment for epiglottitis? ›

The treatment for epiglottitis calls for emergency care right away to stop the airway from being blocked. The medical staff will put in a breathing tube right away. They will closely watch your child's airway. Your child may need a machine (ventilator) to help him or her breathe.

What are the symptoms of epiglottitis in adults? ›

In adults with epiglottitis, symptoms are similar to those of children, including sore throat, fever, difficulty swallowing, and drooling, but symptoms usually take more than 24 hours to develop. Because the adult airway is larger, blockage of the airway is less common and less sudden.

What steroids treat epiglottitis? ›

If corticosteroids are to be used, the recommended course of treatment in adults is IV dexamethasone 4 to 10 mg as an initial bolus with a repeated IV dose of 4 mg every 6 hours along with close observation of the airway.

Videos

1. Pseudokrupp und Epiglottitis - Erkrankungen der Atemwege
(Psychotherapie & Coaching Lukas Rick)
2. throat cancer symptoms and causes
(One Minute Knowledge)
3. 5 Reasons for Excessive Phlegm and Mucus in Your Throat | Eliminating Congestion #shorts
(Health Well)
4. 🫁 Aspiration Pneumonia (Explained in 60 seconds)
(Hippocampus TV)
5. Could We Have Saved Them Today?
(Erik Richardson D.O.)
6. اشكال غريبه في اللسان شبه سرطانات الفم لازم تعرفها 😓
(DR Ahmad Abd-Elsalam)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 04/20/2023

Views: 6467

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.